Abraham zien. Weten waar Abraham de mosterd haalt. Alsof het al niet erg genoeg is om de 50 te passeren, word je ook nog eens keihard geconfronteerd met Abraham kaarten, Abraham speldjes, en Abraham poppen. Een ‘oeroude’ Hollandse traditie? Mwah. De oorsprong van ‘Abraham zien’ ligt in de bijbel, in Johannes 8 om precies te zijn. “En de schriftgeleerden en Farizeeën brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?” ‘Onze’ Joodse traditie, waar sommige kamerleden zich graag op laten voorstaan, had 2000 jaar geleden zelf ook nog wat barbaarse trekjes. Jezus zegt overigens aanvankelijk niets. “Doch toen zij Hem bleven vragen richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.” waarna de goegemeente één voor één afdruipt. Op dit verhaal laat Johannes een twistgesprek van Jezus met de Joden volgen waar veel theologen heden ten dage nog mee in hun maag zitten. Het gaat er bepaald niet multicultureel aan toe. Aan het eind van het hoofdstuk beroept Jezus zich op Zijn Vader en op Abraham: “Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft dien gezien en zich verblijd. De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij Abraham gezien?” Meer hadden de Hollandse banketbakkers niet nodig. Een half verbasterd schriftwoord was genoeg voor een bloeiende handel in speculaaspoppen, heden ten dage culminerend in de verhuur van 4,6 meter hoge opblaas Abrahams.
En dan nog de mosterd. Volgens Wikipedia heeft ook de mosterd van Abraham een bijbelse oorsprong. Mosterd zou een verbastering zijn van het woord ‘mutsaard’, dat ‘houtstapel’ moet betekenen, afgeleid van het hout waarop Abraham in opdracht van God zijn enige zoon Isaäk moest offeren.
F.A. Stoet, in een artikel in de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren, komt met een andere verklaring: “Bedenken wij dat mosterd een gewoon alledaagsch artikel is, voorkomende in vele spreekwijzen; dat bijv. om mosterd gaan in de 17de eeuw een gewone uitdrukking was voor ‘een boodschap gaan doen’, en dat Abraham een algemeen voorkomende naam is, dan dunkt mij, dat de uitdr. oorspr. wil zeggen: hij weet wel waar iemand iets (in dat geval mosterd) kan koopen, hij is op de hoogte van een zaak, hij weet er alles van.”
http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0042.htm